tisdag 24 augusti 2010

Svaret från Malmström lämnar mycket att önska

I juni i år skickade Lena Ek (c) och Christian Engström (pp) en gemensam fråga till kommissionär Cecilia Malmström (fp) med anledning av Datalagringsdirektivet.


Frågan i sin helhet:Skriftlig fråga (enligt artikel 117) till Kommissionen:
Datalagringsdirektivets förenlighet med grundläggande mänskliga och medborgerliga fri- och rättigheter

I ett antal avgöranden från olika medlemsstaters författningsdomstolar och i den allmänna debatten har fråga uppkommit huruvida datalagringsdirektivet 2006/24/EG) överensstämmer med grundläggande mänskliga och medborgerliga fri- och rättigheter.

Det kan på goda grunder ifrågasättas om direktivet är förenligt med den Europeiska
konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, i synnerhet Artikel 8 om rätten till ett skyddat privatliv och skyddad korrespondens.

1. Anser kommissionen att medlemsstater är skyldiga att implementera direktiv
som medlemsstaterna anser strider mot den Europeiska konventionen om skydd för
de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna?

2. Om en medlemsstats högsta domstol har begärt ett förhandsavgörande från EG-domstolen för att avgöra ett direktivs legitimitet, är då andra medlemsstater
skyldiga att implementera samma direktiv innan EG-domstolens förhandsavgörande kommit?

3. Hur har Kommissionens integritetsprövning av datalagringsdirektivet genomförts?

4. Anser Kommissionen att datalagringsdirektivet är konformt med EKMR artikel
8?


Den 30 juli kom så svaret från Malmström:Svar från Cecilia Malmström på kommissionens vägnar
Datalagringsdirektivet antogs av parlamentet och rådet genom medbeslutandeförfarandet efter förslag från kommissionen på grundval av artikel 95 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen. Att den rättsliga grunden är korrekt bekräftades av EG-domstolen i mål C‑301/06 Irland mot rådet och parlamentet.

Kommissionen anser att direktivet är till alla delar bindande och därför förpliktigar medlemsstaterna att anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa det. I fråga om lagringen av kommunikationsuppgifter rörande Internet trädde denna skyldighet i kraft den 15 september 2007, utom för de medlemsstater som använt sig av möjligheten att enligt artikel 15.3 skjuta upp detta datum till den 15 mars 2009.

I skäl 22 anger lagstiftaren – dvs. Europaparlamentet och rådet – att direktivet respekterar de grundläggande rättigheterna och preciserar att direktivet tillsammans med direktiv 2002/58/EG(1) syftar till att säkerställa full respekt för medborgarnas grundläggande rättigheter med avseende på privatlivet och kommunikationer samt skyddet av deras personuppgifter enligt artiklarna 7 och 8 i stadgan.

Direktivet kommer att vara i kraft fram till dess att lagstiftaren upphäver
det eller EU-domstolen eventuellt förklarar det vara olagligt.

Vid utvärderingen av datalagringsdirektivet ska kommissionen i enlighet med dess
artikel 14 också utvärdera hur direktivet påverkar de användare vars uppgifter lagras.Med andra ord:


Fråga 1: Pass

Fråga 2: Pass

Fråga 3: Pass

Fråga 4: I lagstiftningen står det att lagstiftningen respekterar de grundläggande fri- och rättigheterna. Alltså gör den det.


Det är dock bra att Malmström nämner utvärderingen av direktivet. Det är nämligen då den verkliga chansen finns att ställa allt till rätta, antingen genom att upphäva lagstiftningen eller genom att följa Centerpartiets tips på hur den kan göras frivillig för medlemsstaterna.


Jag skulle i detta sammanhang också vilja påminna Malmström om den ELDR-resolution från 2009 som Centerpartiet och Folkpartiet var initiativtagare till, där bland annat följande skrivning finns med (min fetning):


[ELDR] Calls upon:

"- Its member parties to abolish the data retention directive (Directive 2006/24/EC) which forces member states to store the communication data of all EU citizens for at least six months;"Utvärderingen skulle vara klar senast 15 september i år, men obekräftade källor har tipsat mig om att utvärderingen har blivit uppskjuten till senare i år(?). Det kan ha att göra med att Malmström även tagit initiativ till en allmän genomgång av EG-rätten som rör hanteringen av personuppgifter (vilket är ett bra initiativ, även om man kunde ha hoppats att sådana konsekvensbedömningar som genomgången syftar till borde ha gjorts innan lagstiftningen kom till, vilket man dock n.b. inte kan lasta Malmström för). Har inte kunnat hitta något stöd för detta, men HAX kanske sitter på mer information?


Om detta stämmer är det bra eftersom det ger oss mer tid att opinionsbilda mot Datalagringsdirektivet. Och det behövs verkligen.

2 kommentarer: