torsdag 3 juni 2010

C och PP tar strid mot kommissionen om datalagringsdirektivet

Lena Ek (c) och Christian Engström (pp) ökar nu trycket på kommissionen i frågan om datalagringsdirektivet. I en gemensam fråga till kommissionen vill de bland annat ha svar på hur DLD står sig i förhållande till EKMR. Ett fantastiskt fin initiativ av Ek och Engström.

Frågan i sin helhet:
Skriftlig fråga (enligt artikel 117) till Kommissionen:

Datalagringsdirektivets förenlighet med grundläggande mänskliga
och medborgerliga fri- och rättigheter


I ett antal avgöranden från olika medlemsstaters författningsdomstolar och i den allmänna debatten har fråga uppkommit huruvida datalagringsdirektivet (2006/24/EG) överensstämmer med grundläggande mänskliga och medborgerliga fri- och rättigheter.

Det kan på goda grunder ifrågasättas om direktivet är förenligt med den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, i synnerhet Artikel 8 om rätten till ett skyddat privatliv och skyddad korrespondens.

1. Anser kommissionen att medlemsstater är skyldiga att implementera direktiv som medlemsstaterna anser strider mot den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna?


2. Om en medlemsstats högsta domstol har begärt ett förhandsavgörande från EG-domstolen för att avgöra ett direktivs legitimitet, är då andra medlemsstater skyldiga att implementera samma direktiv innan EG-domstolens förhandsavgörande kommit?


3. Hur har Kommissionens integritetsprövning av datalagringsdirektivet genomförts?


4. Anser Kommissionen att datalagringsdirektivet är konformt med EKMR artikel 8?


Det ska bli högintressant att se hur kommissionen svarar på dessa frågor.

Läs det gemensamma pressmeddelandet hos Lena Ek och Christian Engström.
-----
HAX har också bloggat.
Tidigare i bloggen om DLD: 1, 2, 3
-----
Update kl 16:00 - DN har snappat upp nyheten, Annie har bloggat.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar